سرمشق انتظار

مرجع فیش های تبلیغی

سرمشق انتظار

مرجع فیش های تبلیغی

سرمشق چیزیه که برای خطاط ها و یا توی دوران کودکی به بچه ها میدادند ولی این بار فرق میکنه.
سرمشق شروع کننده راهی برای رفتنه راهی که انتظار دارم باشه.
سرمشق انتظار جایی برای نوشتن مشق هایم است.

اینجا هر نوع نوشته ای میشه پیدا کرد یعنی کشکول...